Tag "ของฝากหนองคาย"

กล้วยกระทบเปลือกอบเกลือ รสชาติมัน อร่อย
กล้วยกระทบเปลือกอบเกลือ รสชาติมัน อร่อย
กล้วยฉาบริมโขง ฉาบแบบไม่หวานมาก เคลือบไซรัปบางๆ
กล้วยฉาบริมโขง ฉาบแบบไม่หวานมาก เคลือบไซรัปบางๆ
กล้วยน้ำว้าสุกทอด รสหวาน อมเปรียวนิดๆ
กล้วยน้ำว้าสุกทอด รสหวาน อมเปรียวนิดๆ
กล้วยหักมุกริมโขง นำมาปิ้งแล้วราดกะทิ อบด้วยเตาถ่าน
กล้วยหักมุกริมโขง นำมาปิ้งแล้วราดกะทิ อบด้วยเตาถ่าน